Dịch vụ

Mua hộ

Phí mua hộ chỉ từ 5%

Đấu giá

Công đấu giá chỉ 50,000 đ/link

Vận chuyển

Phí vận chuyển chỉ từ 220,000 đ/kg